Källmyrberget

Information om vindparken Källmyrberget

RWE Renewables Sweden AB ansöker om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för vindpark Källmyrberget, i Ljusdals kommun norr om Ramsjö.

Tillståndsansökan, som lämnats in till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län, i oktober 2023 omfattar 22 vindkraftverk med maximal totalhöjd 290 meter. Om vindparken byggs beräknas den kunna producera upp till 435 GWh el årligen – motsvarande användningen av hushållsel i 87 000 villor. Vindparken kan ge ett viktigt bidrag till utbyggnaden av förnybar el och Ljusdals attraktionskraft för nya, gröna industrier.

Samråd för vindparken har hållits vid två tillfällen – 2020 (digitalt på grund av covid-19-pandemin) samt som ett öppet hus med utställning i Allaktivitetshuset i Ramsjö i juni 2023. Utformningen av vindparken har justerats efter inkomna synpunkter och resultat av inventeringar efter samråden, från en utformning med 30 vindkraftverk i samrådet 2020 till den nu ansökta vindparken med 22 vindkraftverk.

Via länkarna nedan kan du nå tillståndsansökan med bilagor. För frågor gällande projektet, se kontaktuppgifter till RWE:s projektledare Adil Morina längre ner på sidan.

Tillståndsansökan


Via länkarna nedan nås delar av den tillståndsansökan som skickats in till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län i oktober 2023.

 

Tillståndsansökan

Tillståndsansökan i sin helhet.

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för den planerade vindparken.

Layout projektområde

Karta över ansökt utformning av vindparken.

Samrådsredogörelse

Redogörelse för hur samråd genomförts, inklusive bemötanden på inkomna yttranden.

PM Klimat- och energinytta

PM om den beräknade klimat- och energinyttan för vindpark Källmyrberget.

RWE och biologisk mångfald

Förslag på åtgärder för att åstadkomma en nettopositiv påverkan på den biologiska mångfalden i projektområdet.

 Frågor om projektet

Vill du komma i kontakt med oss på RWE, eller har övriga frågor, så kontakta Adil Morina, på telefonnummer +46-(0)70-2239-231 eller maila till adil.morina@rwe.com, projektledare för Källmyrberget på RWE Renewables Sweden, AB.

 

Vindkraftens positiva effekter

Stor klimatnytta

Ånge, Sverige och hela världen ställer just nu om för att snabbt minska koldioxidutsläppen och mildra klimatpåverkan. En viktig del i det arbetet är att elektrifiera industrin, transporterna och övriga samhället. För att klara det behövs en kraftigt ökad elproduktion, vilket Sverige har goda förutsättningar för.

Vindkraft är det fossilfria kraftslag som kan byggas ut snabbast i stor skala och till lägst kostnad. För varje nytt vindkraftverk som byggs minskar utsläppen. Tack vare den tekniska utvecklingen ger nya vindkraftverk omkring fyra gånger mer el än genomsnittet för befintliga vindkraftverk. Det betyder att vi kan skapa stor klimatnytta med färre verk.

Ett enda modernt vindkraftverk i bra vindläge kan producera 25 000 000 kWh el per år, vilket motsvarar användningen av hushållsel i cirka 5 000 villor. En ökad elproduktion på 25 GWh minskar utsläppen av koldioxid med cirka 15 000 ton per år. Det är ungefär lika mycket som 9 000 bensin- och dieselbilar släpper ut varje år.

Fler arbetstillfällen

Etablering av en vindpark ger många nya arbetstillfällen i regionen. När parken byggs behövs arbetskraft för bland annat anläggande av vägar, elnät och fundament. Till det kommer indirekta arbetstillfällen i serviceyrken som restaurang och logi. När vindparken är klar krävs ungefär en person per fyra vindkraftverk för drift och underhåll under parkens livslängd, som brukar vara 25–30 år.

Eftersom vi själva främst verkar på landsbygden ligger det även i vårt och våra anställdas intresse att vi har en levande landsbygd som det går att bo och leva i. RWE använder så långt det är möjligt lokal och regional arbetskraft för byggande och drift av vindparker. Vår ambition är att RWE:s personal och alla underleverantörer som arbetar i projektet så långt det är möjligt ska bo, äta och handla lokalt, så att bygden får så stor nytta som möjligt av vindparken redan från början.

Del av vinsten till bygden

En vindpark skapar nyttor för alla, men påverkar främst de som bor och verkar i området. Vi tycker att det är självklart att människor som bor i bygden ska få del av den vinst som kommer från vindkraften. Vi ser dessutom gärna att det finns en tydlig reglering för en sådan avsättning så att det blir förutsägbart och lika för alla, oavsett vilket företag som bygger ut vindkraften och var i landet det sker.

Om RWE

RWE Renewables Sweden AB utvecklar, bygger och driver vindparker både till havs och på land. Vi bygger ut den förnybara elproduktionen för att kunna elektrifiera samhället och bidra till att lösa klimatkrisen. Samtidigt vill vi skapa lokala nyttor i anslutning till alla våra vindparker.

I Sverige driver RWE 10 landbaserade parker och en havsbaserad vindpark, som tillsammans producerar el som räcker till cirka 100 000 hushåll. Utöver detta driver RWE ytterligare parker åt andra parter. För att fortsätta bygga ut förnybar energi i Sverige och Danmark har vi omkring 3 GW vindkraft under utveckling, med potentialen att uppfylla behovet av hushållsel för fler än 2 miljoner nordiska hushåll. Den svenska delen av RWE är sprunget ur E.ON Wind Sweden som RWE övertog 2018.

Globald är RWE ledande i omställningen till en grön energivärld, och planerar att investera 55 miljarder euro mellan 2024 och 2030, främst vindkraft på land och till havs, solkraft, batterilagring och vätgasproduktion.

Läs mer om RWE här.